Algemene voorwaarden

Drive in show All-4-Music Events
Adres: Arij Koplaan 16e, 3132 AA Vlaardingen
Telefoon: 0618472633
Mailadres: info@all4musicevents.nl
Website: https://all4musicevents.nl/


De algemene voor waarden zijn opgesteld in de vorm van genummerde artikelen, eventueel met genummerde sub-artikelen.

Onder Wederpartij wordt in de algemene voorwaarden verstaan; degene, die een overeenkomst met All-4-Music Events aangaat, alsmede degene, die All-4-Music Events omtrent zulk overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

Art. 1: Betalingen.
De betaling dient te worden voldaan op genoemde eventdatum van factuur. Desgevraagd te betalen in contanten op eventdatum van wederpartij. Betalingswijze staat ook vermeld op factuur.

Art. 2: Annuleringen van inhuur voor festiviteiten of vroegtijdige beëindiging van festiviteiten.
Annulering van inhuur van All-4-Music Events door wederpartij dient te geschieden, schriftelijk of telefonisch, ten minste 10 werkdagen voor de datum waarop de festiviteit plaatsvindt, in welk geval All-4-Music Events is gerechtigd door ondertekend algemene voorwaarden door wederpartij en een ondernemer van All-4-Music Events alle gemaakte kosten betreffende festiviteiten in rekening te brengen. Indien wederpartij voor de gestelde 10 werkdagen annuleert, zal door All-4-Music 25% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht. Indien annulering binnen 10 werkdagen voor betreffende festiviteit plaats zal door All-4-Music Events 50% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht. Dit in rekening brengen zal geschieden door het aanbetalingsbedrag in zijn geheel te houden of daar de helft (dus 25% van het totalen bedrag) te retourneren naar het rekeningnummer waar het geld vanaf is gestort.

Art. 3: Personeelsuitval of materiaaluitval bij All-4-Music Events.
Indien voor of op de dag van de te houden festiviteiten personeel van All-4-Music Events door ziekte of andere onoverkomelijke problemen niet kan opbouwen of optreden als afgesproken, dient All-4-Music Events zelf vervanging te verzorgen, zonder dat wederpartij hier hinder van ondervindt. Dit geldt ook voor het uitvallen of niet kunnen leveren van materialen. Wederpartij dient in beide gevallen datgene te krijgen wat op papier (mits ondertekend en in bezit van All-4-Music Events) is overeengekomen zonder hier verdere kosten e.d. aan over te houden.

Art. 4: Overboeking door All-4-Music Events.
In geval van overboeking door All-4-Music Events op de in offerte gestelde datum van festiviteit, dient All-4-Music Events zorg te dragen voor gelijkwaardige vervanging van materialen. Wederpartij dient in die gevallen datgene te krijgen wat op papier (mits ondertekend en in bezit van All-4-Music Events) is overeengekomen, zonder hier verdere kosten e.d aan over te houden.
De 2de persoon kan er bij dubbele boekingen niet bij zijn. dit zal dan telefonisch of per mail altijd bekend worden gemaakt aan wederpartij.

Art. 5: Vergunningsverplichtingen.
In veel gevallen, zoals bedrijfsfeesten/jongerenfeesten/festivals/etc., kan het zijn dat vergunningen of toestemming van de gemeente waar de festiviteit gehouden wordt nodig zijn. In geen geval is All-4-Music Events aansprakelijk te stellen voor deze verplichting. Dit ligt geheel bij de wederpartij die de festiviteit organiseert, of de locatie waar de wederpartij de festiviteit laat plaatsvinden. Medewerkers van All-4-Music Events zijn slechts als artiest ingehuurd. All-4-Music Events zal, in geval van afbreken van festiviteiten door justitie of dergelijke ambtenaren, met als oorzaak het niet aanwezig zijn van vergunning of toestemming van gemeente (waar de festiviteit gehouden wordt) toch het gehele op papier of mondelinge overeengekomen bedrag in rekening brengen. Hier valt geen korting op te bedingen, onder welke voorwaarde dan ook, er zal dus geen geld geretourneerd worden.

Art. 6: BUMA-STEMRA rechten.
Voor elke gelegenheid waar All-4-Music Events muziek komt maken, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, dienen BUMA - STEMRA rechten te worden betaald. Deze verplichting ligt bij de horecagelegenheid of feestzaal waar het feest/ de partij/ de gelegenheid gehouden wordt of, indien niet geregeld, bij de wederpartij zelf. Diegene die All-4-Music inhuurt voor entertainmentdoeleinden dient zelf na te gaan of aan deze verplichting wordt voldaan. Indien - om wat voor reden dan ook- niet aan deze verplichting is voldaan, stelt All-4-Music Events zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen en zal derhalve niet voor de kosten van een eventueel proces-verbaal van opsporingsbeambte van justitie of BUMA en STEMRA zelf aansprakelijk te stellen zijn. Deze verantwoording ligt geheel aan de kant van de wederpartij.

Art. 7: Geweldpleging, beschadiging van apparatuur, speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en andere aanverwante artikelen, aansprakelijkheid.
Indien een festiviteit, om welke reden dan ook, uitloopt op geweld, beschadiging van spullen van derden of All-4-Music Events of letsel aan derden, wederpartij of medewerkers van All-4-Music, stelt All-4-Music zich niet aansprakelijk voor geldelijke consequenties hiervan. All-4-Music Events is slechts uitvoerend artiest en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Art. 7.1: Vermissing of beschadiging van materialen.
De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de materalen van All-4-Music Events, zoals alle onderdelen met betrekking tot het licht en geluid en andere op papier overeengekomen vermelde zaken. In geval van schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging, dient de wederpartij aan All-4-Music Events de kosten van herstel of vervanging van deze materialen te vergoeden. De te betalen vergoeding geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

Art. 8: Stroomvoorziening t.b.v.optreden door All-4-Music Events.
Om het optreden te verzorgen heeft All-4-Music Events stroom nodig, van minimaal 1 of meerdere stroomgroepen (240V). De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat er afdoende stroom/stroomgroepen aanwezig te zijn op locatie, of dat de stroomvoorziening extern geregeld wordt. Bij extern gebruik moet dit worden gemeld bij All-4-Music Events

Art. 9: Locatie t.b.v optreden door All-4-Music Events.
Om het optreden te verzorgen heeft All-4-Music Events een half uur nodig om de spullen op te bouwen. Wanneer de locatie voor de DJ buiten is, op een anderen verdieping dan de begane grond en/of er anderen obstakels zijn bij laden en lossen zoals trappen en/of trappenhuizen dient dit vooraf te worden gemeld. Ook dient er bij de locatie een mogelijkheid tot laden en lossen binnen 10 meter te zijn. Indien deze mogelijkheid er niet is dient dit voorafgaande gemeld worden. 

Art. 10: Bereikbaarheid en ondergrond van de locatie waar de festiviteit gehouden wordt.
De wederpartij dient erop toe te zien dat er zorg wordt gedragen voor de locatie waar de te houden festiviteit plaatsvindt en dat deze goed bereikbaar is met zwaarder materiaal en voldoende verhardde ondergrond (podium, plankeren indien nodig) heeft. Dit om de apparatuur en materialen goed en zonder problemen op locatie te krijgen en om te voorkomen dat de apparatuur valt en/of wegzakt en zodoende schade aan de apparatuur of derden veroorzaakt. Dit artikel geldt vooral in het geval van buitenlocaties. Indien dit niet goed geregeld is, heeft All-4-Music Events het recht om zonder het optreden uit te voeren, de locatie te verlaten ter behoud van de apparatuur, en is All-4-Music Events niet verplicht te stellen het betaalde overeengekomen bedrag te retourneren.

Art. 11: Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen wederpartij en All-4-Music Events is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen wederpartij en All-4-Music Events zullen, als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden, worden gebracht bij de arrondissementsrechter. Bij Bevestiging van de boeking zal All-4-Music Events de wederpartij bevestigen dat All-4-Music Events geboekt is door wederpartij en genoteerd staat in All-4-Music Events agenda. Dit wordt gezien als bevestiging en hier zijn alle rechten en plichten aan verbonden.

Aldus opgesteld door All-4-Music d.d. 01-11-2011, Arij Koplaan 16e, 3132 AA te Vlaardingen onder toezichtelijk oog van Dhr. Mw. Van der Hoest.

Let's Make Your Party Legendary

Neem contact op

Benieuwd wat voor spektakel wij van jouw feest of partij kunnen maken? 

Neem dan contact met ons op voor een gesprek of een vrijblijvende offerte.
Zelfs met een (reëel) klein budget is er meer mogelijk dan je denkt!


NEEM CONTACT OP Vraag offerte aan